Het Sfeerverwarmingsgilde

Nee, Het Sfeerverwarmingsgilde heeft daarvoor geen mensen in dienst. Wel kunt u natuurlijk terecht bij één van de leden van de Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde (zie de lijst elders op deze website) of bij bijvoorbeeld het Bouwcentrum in Rotterdam (010) 243 01 76.

De Gegarandeerde Kwaliteit houdt in dat u het recht heeft om een geschil over de kwaliteit van een haard of kachel en de installatie daarvan, voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming.
Deze onafhankelijke stichting benoemt dan een geschillencommissie van deskundige en ervaren mensen uit de sfeerverwarmingsbranche. Die geven met betrekking tot het geschil een bindend advies dat, zoals de naam al zegt, voor beide partijen bindend is.
Om u de zekerheid te geven dat die uitspraak ook daadwerkelijk wordt nagekomen, staat de branche daarvoor garant. Gegarandeerde Kwaliteit dus. Aspirant leden van het Sfeerverwarmingsgilde mogen geen Gegarandeerde Kwaliteit aanbieden.
De volledige procedure en voorwaarden staan in het “Reglement Raad van Bindend Adviseurs”.
Dit reglement kunt u aanvragen bij de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming - secretariaat@haardenbranche.nl

Alleen als u uw haard bij een SVG-installateur heeft gekocht en laten installeren kunt u een geschil over de kwaliteit van het geleverde voorleggen aan de Stichting Geschillencomissies Sfeerverwarming. Deze onafhankelijke stichting benoemt dan een geschillencommissie van deskundige en ervaren mensen uit de sfeerverwarmingsbranche. Die geven met betrekking tot het geschil een bindend advies dat, zoals de naam al zegt, voor beide partijen bindend is.
Om u de zekerheid te geven dat die uitspraak ook daadwerkelijk wordt nagekomen, staat de branche daarvoor garant.
De volledige procedure en voorwaarden staan in het “Reglement Raad van Bindend Adviseurs”.
Dit reglement kunt u aanvragen bij de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming - secretariaat@haardenbranche.nl

Een bedrijf dat is erkend als installateur sfeerverwarming conform de EVIS-regeling, heeft door middel van de vereiste diploma’s aangetoond over de nodige vakbekwaamheid te beschikken. Bovendien vinden bij deze bedrijven regelmatig inspecties plaats van de onderhanden zijnde en opgeleverde projecten.

Gas

Ja, voor een goede gasverbranding is altijd een afvoerkanaal nodig. Bij een gesloten verbrandingssysteem is dit gecombineerd met de luchttoevoer, waarbij de luchtaanvoer en de rookgasafvoer gescheiden van elkaar door 1  concentrisch kanaal worden gevoerd. Dit type haard beïnvloedt daardoor niet het leefmilieu in de ruimte waarin de haard of kachel staat opgesteld.

Bij verbranding van hout komt meer warmte vrij dan bij verbranding van gas (hogere calorische waarde). Dit wil niet zeggen dat een gashaard niet meer warmte kan geven dan een houthaard. De capaciteit hangt af van de hoeveelheid brandstof die je verbrandt.

Nee, deze bestaan niet. Een gashaard is of altijd open of hij is altijd dicht, tijdens het gebruik van de haard kun je deze dus nooit openen (bij een dichte gashaard) of afsluiten (bij een open gashaard).

Bij een “gesloten” of “concentrisch” systeem vindt de aanvoer van de voor de verbranding noodzakelijke zuurstof en de afvoer van de rookgassen plaats door één dubbele pijp die rechtstreeks naar buiten gaat. De verbrandingslucht wordt dus niet uit de ruimte gehaald waarin de haard staat. Groot voordeel is dat er via de buitenmuur kan worden aangesloten en er dus geen echt schoorsteenkanaal noodzakelijk is. De flexibiliteit van plaatsing is ook veel groter.

Een gashaard heeft evenals elk verbrandingstoestel jaarlijks een onderhoudsbeurt nodig.
Informeer bij uw SVG-installateur naar een onderhoudsabonnement.

Op grond van het Bouwbesluit is een rookgasventilator altijd verplicht indien een gasgestookte openhaard wordt geplaatst in een mechanisch geventileerde woning, tenzij u een gesloten gashaard plaatst.
Verder kan een rookgasventilator nodig zijn bij een houtgestookte openhaard indien de diameter van het rookkanaal te klein is voor de openhaard.

Hout

Bij verbranding van hout komt meer warmte vrij dan bij verbranding van gas (hogere calorische waarde). Dit wil niet zeggen dat een gashaard niet meer warmte kan geven dan een houthaard. De capaciteit hangt af van de hoeveelheid brandstof die je verbrandt.

Op een enkele uitzondering na, is een houtkachel bedoeld om dicht te gebruiken. De hoeveelheid techniek die in het product zit om een hoog rendement te behalen (waardoor er onder andere een schone verbranding ontstaat) bemoeilijkt het open stoken van een houtkachel.

Een vakkundig installateur van de haard of kachel zal in veel gevallen een luchtaanvoer maken, voor de hoeveelheid lucht die de haard of kachel verbruikt. Toch zal het gebruik van de afzuigkap bijna altijd van invloed zijn op het vuur, zodra de haard of kachel geopend wordt (bijvoorbeeld tijdens het bijvullen van hout).

Een rookkanaal voor vaste brandstoffen (hout, kolen en pellets) dient altijd verder omhoog worden gevoerd en kan dus niet bij de gevel stoppen. Een rookkanaal buiten langs de gevel voeren tot boven het hoogste punt van de woning (nok) is geen probleem, wel dient hiervoor in de meeste gevallen een aanvraag te worden gedaan bij de welstand van de desbetreffende gemeente. Kijk voor meer informatie ook op www.omgevingsloket.nl of doe navraag bij uw gemeente.

Snoeihout kan, mits voldoende droog, uitstekende brandstof voor uw open haard zijn. Maar niet alle hout is brandhout; populierenhout bijvoorbeeld verspreidt een nare stank en esdoornhout geeft bij verbranding een scherpe, prikkelende geur.

Een allesbrander bestaat niet. Stooktoestellen dienen altijd gestookt te worden met de daarvoor geëigende brandstof. Een open haard is een houtgestookt niet afsluitbaar verbrandingstoestel.
De moderne (gesloten) toestellen kenmerken zich door een hoger rendement en een lagere uitstoot van schadelijke stoffen.

Er is op dit gebied nog geen wet- of regelgeving. Fabrikanten van gebalanceerde luchtbehandelingssystemen (wtw) bevelen aan om de uitmonding van het rookkanaal en de luchtinlaat van het luchtbehandelingssysteem zodanig te plaatsen dat er een hoogteverschil is van minimaal 5 meter. Dat wil zeggen dat de schoorsteen minimaal 5 meter hoger moet uitmonden dan de plaats van het aanzuigrooster van het luchtbehandelingssysteem.

Technisch

Deze moet in de meeste gevallen circa 50 cm boven de nok uitsteken, zodat er geen hinder is voor de omgeving en er gegarandeerde trek is.

Een dichte haard of kachel geeft altijd een hoger rendement.

De capaciteit wordt bepaald door de hoeveelheid brandstof waarmee een verbrandingstoestel wordt gevuld (zowel hout als gas). Rendement is het percentage van de hoeveelheid warmte die daadwerkelijk wordt afgegeven aan de ruimte, ten opzichte van het ingebracht vermogen van een toestel.

Door de warmte die een haard afgeeft, zal deze vroeg of laat altijd uw thermostaat beïnvloeden. Hoe groter de afstand tussen de haard en de thermostaat, des te langer duurt het. Hoe meer capaciteit een haard heeft des te sneller zal de thermostaat beïnvloedt worden. Een oplossing hiervoor kan zijn om met meerdere thermostaten te werken, waardoor je evengoed gebruik kunt maken van de cv, voor andere ruimtes (slaapkamer, badkamer, hal etc.).

Een elektrische haard kan, ook voor woonruimten zonder schoorsteen, een uitstekende en comfortabele oplossing zijn. Maar ook voor de plaatsing van een gasgestookte haard of kachel zijn bijna altijd wel oplossingen te bedenken. Vraag voor uw specifieke situatie advies aan een lid van de Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde (zie de lijst elders op deze website).

Elke haard of kachel die in Nederland op de markt wordt gebracht, dient voorzien te zijn van het CE-keur. Dit is een verplicht keurmerk voor de minimale specificaties waaraan de haard of kachel moet voldoen. Indien de toestellen ook in het buitenland op de markt worden gebracht zullen ze ook vaak zijn voorzien van het (in Nederland niet verplichte) DIN- of DIN-plus keurmerk.

Dat is zeker verstandig. Een schoorsteen dient niet alleen in uitstekende staat te zijn om brandgevaar te voorkomen, ook de diameter, hoogte, aantal bochten, etc. zijn van belang om de haard of kachel goed te laten functioneren. In de leveringsvoorwaarden van het SVG is dan ook opgenomen dat een installateur niet verantwoordelijk is voor de schoorsteen als u hem niet heeft opgedragen deze vooraf te inspecteren.

Dat is een vraag die niet zonder meer met “ja” of “nee” te beantwoorden is.
U heeft in principe geen bouwvergunning nodig als:
er geen veranderingen worden aangebracht aan het uiterlijk van de woning of de omgeving, en
de constructie niet wijzigt, en
er geen sprake is van een monument of beschermd dorps- of stadsgezicht.
Maar het is zeer wel mogelijk dat er binnen uw gemeente toch een bouwvergunning of andere vergunning nodig is. Uw gemeente of SVG-installateur kan u daarover inlichten.
Maar ook als u geen bouwvergunning nodig heeft, moet de installatie van een haard of kachel altijd voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit. Laat de installatie dan ook altijd door een vakman uitvoeren. Spelen met vuur is leuk, maar moet wel verantwoord gebeuren.

In het Bouwbesluit staat waaraan een haard of kachel, de schoorsteen, de brandveiligheid, etc. moeten voldoen. De gemeente mag daarop geen inbreuk maken door in een privaatrechtelijke overeenkomst vast te leggen dat er in een bepaald project bijvoorbeeld geen rookgasafvoeren mogen worden geplaatst. Een dergelijke bepaling zal met succes juridisch aangevochten kunnen worden.
Ook zijn er gemeenten die in bijvoorbeeld de APV of een andere verordening, om andere redenen dan waarvoor het Bouwbesluit dient, bepalen dat er geen open haarden gestookt mogen worden.
In principe hebben zij daartoe het recht, maar daaraan moet dan wel een reden van algemeen belang ten grondslag liggen. Het argument dat een stookverbod is ingesteld vanwege de luchtvervuiling door open haarden lijkt juridisch in ieder geval niet houdbaar omdat de uitstoot door deze haarden verwaarloosbaar klein is ten opzichte van andere vervuilers zoals auto’s.

De beluchting mag via de kruipruimte gebeuren als de opening tussen de kruipruimte en het vertrek waar de haard of kachel zich bevindt, afsluitbaar is en er door dit beluchtingsysteem geen ongezonde situatie ontstaat. Dit laatste kan het geval zijn als de kruipruimte erg vochtig is of als zich in deze ruimte gevaarlijke concentraties gassen (bijvoorbeeld Radon) bevinden.

Een goed aangesloten haard of kachel veroorzaakt op zich geen verkleuring van uw plafond of wanden. Wel kan een verbrandingstoestel (evenals kaarsen en olielampjes) bijdragen aan deze verkleuring door stofverbranding (huisdieren!) of door bepaalde stoffen die zich in onder meer (nieuwe) verf en stukadoormaterialen bevinden.

Zoek in FAQ items

Deze moet in de meeste gevallen circa 50 cm boven de nok uitsteken, zodat er geen hinder is voor de omgeving en er gegarandeerde trek is.

Een dichte haard of kachel geeft altijd een hoger rendement.

Ja, voor een goede gasverbranding is altijd een afvoerkanaal nodig. Bij een gesloten verbrandingssysteem is dit gecombineerd met de luchttoevoer, waarbij de luchtaanvoer en de rookgasafvoer gescheiden van elkaar door 1  concentrisch kanaal worden gevoerd. Dit type haard beïnvloedt daardoor niet het leefmilieu in de ruimte waarin de haard of kachel staat opgesteld.

Bij verbranding van hout komt meer warmte vrij dan bij verbranding van gas (hogere calorische waarde). Dit wil niet zeggen dat een gashaard niet meer warmte kan geven dan een houthaard. De capaciteit hangt af van de hoeveelheid brandstof die je verbrandt.

De capaciteit wordt bepaald door de hoeveelheid brandstof waarmee een verbrandingstoestel wordt gevuld (zowel hout als gas). Rendement is het percentage van de hoeveelheid warmte die daadwerkelijk wordt afgegeven aan de ruimte, ten opzichte van het ingebracht vermogen van een toestel.

Op een enkele uitzondering na, is een houtkachel bedoeld om dicht te gebruiken. De hoeveelheid techniek die in het product zit om een hoog rendement te behalen (waardoor er onder andere een schone verbranding ontstaat) bemoeilijkt het open stoken van een houtkachel.

Een vakkundig installateur van de haard of kachel zal in veel gevallen een luchtaanvoer maken, voor de hoeveelheid lucht die de haard of kachel verbruikt. Toch zal het gebruik van de afzuigkap bijna altijd van invloed zijn op het vuur, zodra de haard of kachel geopend wordt (bijvoorbeeld tijdens het bijvullen van hout).

Een rookkanaal voor vaste brandstoffen (hout, kolen en pellets) dient altijd verder omhoog worden gevoerd en kan dus niet bij de gevel stoppen. Een rookkanaal buiten langs de gevel voeren tot boven het hoogste punt van de woning (nok) is geen probleem, wel dient hiervoor in de meeste gevallen een aanvraag te worden gedaan bij de welstand van de desbetreffende gemeente. Kijk voor meer informatie ook op www.omgevingsloket.nl of doe navraag bij uw gemeente.

Nee, deze bestaan niet. Een gashaard is of altijd open of hij is altijd dicht, tijdens het gebruik van de haard kun je deze dus nooit openen (bij een dichte gashaard) of afsluiten (bij een open gashaard).

Door de warmte die een haard afgeeft, zal deze vroeg of laat altijd uw thermostaat beïnvloeden. Hoe groter de afstand tussen de haard en de thermostaat, des te langer duurt het. Hoe meer capaciteit een haard heeft des te sneller zal de thermostaat beïnvloedt worden. Een oplossing hiervoor kan zijn om met meerdere thermostaten te werken, waardoor je evengoed gebruik kunt maken van de cv, voor andere ruimtes (slaapkamer, badkamer, hal etc.).

Nee, Het Sfeerverwarmingsgilde heeft daarvoor geen mensen in dienst. Wel kunt u natuurlijk terecht bij één van de leden van de Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde (zie de lijst elders op deze website) of bij bijvoorbeeld het Bouwcentrum in Rotterdam (010) 243 01 76.

Bij een “gesloten” of “concentrisch” systeem vindt de aanvoer van de voor de verbranding noodzakelijke zuurstof en de afvoer van de rookgassen plaats door één dubbele pijp die rechtstreeks naar buiten gaat. De verbrandingslucht wordt dus niet uit de ruimte gehaald waarin de haard staat. Groot voordeel is dat er via de buitenmuur kan worden aangesloten en er dus geen echt schoorsteenkanaal noodzakelijk is. De flexibiliteit van plaatsing is ook veel groter.

Een elektrische haard kan, ook voor woonruimten zonder schoorsteen, een uitstekende en comfortabele oplossing zijn. Maar ook voor de plaatsing van een gasgestookte haard of kachel zijn bijna altijd wel oplossingen te bedenken. Vraag voor uw specifieke situatie advies aan een lid van de Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde (zie de lijst elders op deze website).

Elke haard of kachel die in Nederland op de markt wordt gebracht, dient voorzien te zijn van het CE-keur. Dit is een verplicht keurmerk voor de minimale specificaties waaraan de haard of kachel moet voldoen. Indien de toestellen ook in het buitenland op de markt worden gebracht zullen ze ook vaak zijn voorzien van het (in Nederland niet verplichte) DIN- of DIN-plus keurmerk.

Dat is zeker verstandig. Een schoorsteen dient niet alleen in uitstekende staat te zijn om brandgevaar te voorkomen, ook de diameter, hoogte, aantal bochten, etc. zijn van belang om de haard of kachel goed te laten functioneren. In de leveringsvoorwaarden van het SVG is dan ook opgenomen dat een installateur niet verantwoordelijk is voor de schoorsteen als u hem niet heeft opgedragen deze vooraf te inspecteren.

De Gegarandeerde Kwaliteit houdt in dat u het recht heeft om een geschil over de kwaliteit van een haard of kachel en de installatie daarvan, voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming.
Deze onafhankelijke stichting benoemt dan een geschillencommissie van deskundige en ervaren mensen uit de sfeerverwarmingsbranche. Die geven met betrekking tot het geschil een bindend advies dat, zoals de naam al zegt, voor beide partijen bindend is.
Om u de zekerheid te geven dat die uitspraak ook daadwerkelijk wordt nagekomen, staat de branche daarvoor garant. Gegarandeerde Kwaliteit dus. Aspirant leden van het Sfeerverwarmingsgilde mogen geen Gegarandeerde Kwaliteit aanbieden.
De volledige procedure en voorwaarden staan in het “Reglement Raad van Bindend Adviseurs”.
Dit reglement kunt u aanvragen bij de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming - secretariaat@haardenbranche.nl

Een gashaard heeft evenals elk verbrandingstoestel jaarlijks een onderhoudsbeurt nodig.
Informeer bij uw SVG-installateur naar een onderhoudsabonnement.

Alleen als u uw haard bij een SVG-installateur heeft gekocht en laten installeren kunt u een geschil over de kwaliteit van het geleverde voorleggen aan de Stichting Geschillencomissies Sfeerverwarming. Deze onafhankelijke stichting benoemt dan een geschillencommissie van deskundige en ervaren mensen uit de sfeerverwarmingsbranche. Die geven met betrekking tot het geschil een bindend advies dat, zoals de naam al zegt, voor beide partijen bindend is.
Om u de zekerheid te geven dat die uitspraak ook daadwerkelijk wordt nagekomen, staat de branche daarvoor garant.
De volledige procedure en voorwaarden staan in het “Reglement Raad van Bindend Adviseurs”.
Dit reglement kunt u aanvragen bij de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming - secretariaat@haardenbranche.nl

Dat is een vraag die niet zonder meer met “ja” of “nee” te beantwoorden is.
U heeft in principe geen bouwvergunning nodig als:
er geen veranderingen worden aangebracht aan het uiterlijk van de woning of de omgeving, en
de constructie niet wijzigt, en
er geen sprake is van een monument of beschermd dorps- of stadsgezicht.
Maar het is zeer wel mogelijk dat er binnen uw gemeente toch een bouwvergunning of andere vergunning nodig is. Uw gemeente of SVG-installateur kan u daarover inlichten.
Maar ook als u geen bouwvergunning nodig heeft, moet de installatie van een haard of kachel altijd voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit. Laat de installatie dan ook altijd door een vakman uitvoeren. Spelen met vuur is leuk, maar moet wel verantwoord gebeuren.

Een bedrijf dat is erkend als installateur sfeerverwarming conform de EVIS-regeling, heeft door middel van de vereiste diploma’s aangetoond over de nodige vakbekwaamheid te beschikken. Bovendien vinden bij deze bedrijven regelmatig inspecties plaats van de onderhanden zijnde en opgeleverde projecten.

In het Bouwbesluit staat waaraan een haard of kachel, de schoorsteen, de brandveiligheid, etc. moeten voldoen. De gemeente mag daarop geen inbreuk maken door in een privaatrechtelijke overeenkomst vast te leggen dat er in een bepaald project bijvoorbeeld geen rookgasafvoeren mogen worden geplaatst. Een dergelijke bepaling zal met succes juridisch aangevochten kunnen worden.
Ook zijn er gemeenten die in bijvoorbeeld de APV of een andere verordening, om andere redenen dan waarvoor het Bouwbesluit dient, bepalen dat er geen open haarden gestookt mogen worden.
In principe hebben zij daartoe het recht, maar daaraan moet dan wel een reden van algemeen belang ten grondslag liggen. Het argument dat een stookverbod is ingesteld vanwege de luchtvervuiling door open haarden lijkt juridisch in ieder geval niet houdbaar omdat de uitstoot door deze haarden verwaarloosbaar klein is ten opzichte van andere vervuilers zoals auto’s.

Een allesbrander bestaat niet. Stooktoestellen dienen altijd gestookt te worden met de daarvoor geëigende brandstof. Een open haard is een houtgestookt niet afsluitbaar verbrandingstoestel.
De moderne (gesloten) toestellen kenmerken zich door een hoger rendement en een lagere uitstoot van schadelijke stoffen.

Snoeihout kan, mits voldoende droog, uitstekende brandstof voor uw open haard zijn. Maar niet alle hout is brandhout; populierenhout bijvoorbeeld verspreidt een nare stank en esdoornhout geeft bij verbranding een scherpe, prikkelende geur.

Een goed aangesloten haard of kachel veroorzaakt op zich geen verkleuring van uw plafond of wanden. Wel kan een verbrandingstoestel (evenals kaarsen en olielampjes) bijdragen aan deze verkleuring door stofverbranding (huisdieren!) of door bepaalde stoffen die zich in onder meer (nieuwe) verf en stukadoormaterialen bevinden.

Op grond van het Bouwbesluit is een rookgasventilator altijd verplicht indien een gasgestookte openhaard wordt geplaatst in een mechanisch geventileerde woning, tenzij u een gesloten gashaard plaatst.
Verder kan een rookgasventilator nodig zijn bij een houtgestookte openhaard indien de diameter van het rookkanaal te klein is voor de openhaard.

De beluchting mag via de kruipruimte gebeuren als de opening tussen de kruipruimte en het vertrek waar de haard of kachel zich bevindt, afsluitbaar is en er door dit beluchtingsysteem geen ongezonde situatie ontstaat. Dit laatste kan het geval zijn als de kruipruimte erg vochtig is of als zich in deze ruimte gevaarlijke concentraties gassen (bijvoorbeeld Radon) bevinden.

Er is op dit gebied nog geen wet- of regelgeving. Fabrikanten van gebalanceerde luchtbehandelingssystemen (wtw) bevelen aan om de uitmonding van het rookkanaal en de luchtinlaat van het luchtbehandelingssysteem zodanig te plaatsen dat er een hoogteverschil is van minimaal 5 meter. Dat wil zeggen dat de schoorsteen minimaal 5 meter hoger moet uitmonden dan de plaats van het aanzuigrooster van het luchtbehandelingssysteem.

Geen antwoord op uw vraag gevonden? Neem contact met ons op, wij helpen u graag.